Zdarza się, że wskutek zadłużenia majątek dłużnika poddany zostaje egzekucji. Taka sytuacja jest oczywiście niekorzystna dla osoby zadłużonej – traci ona przynajmniej część swojego majątku, naraża się na duży stres czy problemy rodzinne. Warto jednak pamiętać, że powyższy scenariusz nie stanowi konieczności. Przepisy prawne dają bowiem osobie niewypłacalnej szansę na nowy start w postaci upadłości konsumenckiej. Dzięki lekturze niniejszego wpisu dowiesz się, co to jest upadłość konsumencka, kto może ją ogłosić i jaką funkcję pełni w trakcie postępowania prawnik.

Upadłość konsumencka – co to?

Upadłość konsumencka jest specjalnym postępowaniem zmierzającym do ustalenia grupy wierzycieli, wysokości i terminów spłat, a także zakresu umorzonych długów. Osoba zadłużona jest zobowiązana do stosowania się do poczynionych ustaleń i spłaty zadłużenia, przy czym zachowuje możliwości zarobkowe i środki niezbędne do utrzymania rodziny (w tym część dochodów uzyskiwanych po ogłoszeniu upadłości, np. z tytułu wynagrodzenia za pracę). Zwykle może ona liczyć nie tylko na rozłożenie długów na raty, ale również znaczne zmniejszenie ich wysokości. Okres realizacji planu spłaty wierzycieli wynosi maksymalnie 7 lat. Nad realizacją celów postępowania – oddłużenia dłużnika i spłaty wierzycieli – czuwa syndyk.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Aby skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej, należy spełnić przewidziane w prawie warunki. Po pierwsze osoba zamierzająca ogłosić upadłość powinna mieć status konsumenta. Po drugie musi ona pozostawać w stanie niewypłacalności przez co najmniej 3 miesiące. Przez stan niewypłacalności należy rozumieć sytuację, w której wynagrodzenie dłużnika utrzymuje się na poziomie, jaki nie pozwala mu pokryć jednocześnie wydatków na bieżące utrzymanie i spłatę zadłużenia.

Warto pamiętać, że prawodawca nie uzależnia powstania uprawnienia do ogłoszenia upadłości od postępowania dłużnika. Innymi słowy, z opisywanego rozwiązania dłużnik może skorzystać nawet wtedy, gdy doprowadził do zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania. Konsekwencją takiego postępowania jest co najwyżej wydłużenie planu spłaty wierzycieli, nie zaś oddalenie wniosku o upadłość.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Wiadomo już, kto może ogłosić upadłość konsumencką. Jakie podmioty nie są więc do tego uprawnione? Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Z upadłości konsumenckiej nie może skorzystać przedsiębiorca, niezależnie od przyjętej formy prowadzenia działalności. Aby móc uczestniczyć w procedurze konsumenckiej, przedsiębiorca musi uprzednio zlikwidować działalność. Warto jednak pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, by po zakończeniu postępowania rozpoczął ją na nowo.

Nie każda sprawa podlega upadłości konsumenckiej. Jeśli sytuacja konsumenta jest zbyt skomplikowana, np. ze względu na dużą liczbę wierzycieli czy wielkość majątku, sąd może postanowić, że postępowanie będzie prowadzone w trybie zwykłym. Wówczas potrwa ono dłużej i będzie nieco bardziej kosztowne.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Składanie wniosku

Od treści inicjującego postępowanie wniosku dłużnika zależy w dużej mierze to, czy sąd przystanie na jego propozycję w zakresie upadłości. Wniosek powinien zawierać:

  • wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
  • listę wierzycieli oraz informacje na temat poszczególnych zobowiązań dłużnika,
  • uzasadnienie

Do wniosku należy też dołączyć dokumenty potwierdzające podane przez dłużnika informacje. Powinny to być w szczególności umowy, wezwania do zapłaty czy nakazy sądowe. Dłużnik może też dostarczyć dokumenty potwierdzające jego zły stan zdrowia, oczywiście jeśli został on wskazany w uzasadnieniu jako przyczyna zadłużenia.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na urzędowym formularzu (można go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości). Należy go wysłać do sądu właściwego dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika – zwykle będzie to sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Rola prawnika w trakcie postępowania

Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów, w trakcie których na dłużniku spoczywają różne obowiązki. To właśnie ze względu na nie wiele osób podejmuje decyzję o skorzystaniu z pomocy prawnika. Zatem jak ogłosić upadłość konsumencką? Dłużnik już na samym początku – jeszcze zanim wystąpi z wnioskiem do sądu – musi wykazać się wiedzą prawniczą, niezbędną do właściwego uzasadnienia swojego stanowiska. Następnie osoba zadłużona musi m.in. współpracować z syndykiem, składać na bieżąco odpowiednie wnioski oraz uczestniczyć w rozprawach. Prawnik podejmuje czynności, które mają na celu wyeliminowanie trudności, jakie może napotkać dłużnik w związku z poszczególnymi obowiązkami – w szczególności kontroluje działania syndyka, opracowuje potrzebne wnioski i zabezpiecza interesy mocodawcy w trakcie rozpraw.

Upadłość konsumencka – o czym warto pamiętać?

Mianem upadłości konsumenckiej określa się typ postępowania upadłościowego przeznaczonego dla osób prywatnych, które pozostają w przynajmniej trzymiesięcznym stanie niewypłacalności. Postępowanie rozpoczyna złożenie wniosku do właściwego sądu. Jeśli sąd zaakceptuje propozycję dłużnika, wyznacza syndyka, który dokłada starań, by zrealizowane zostały cele upadłości: oddłużenie wnioskującego i spłata wierzycieli. W toku postępowania można skorzystać z usług prawnika, który zapewni pomoc podczas poszczególnych etapów procedury.