RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Feniks sp. z o.o.

Dążąc do zachowania najwyższych standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz realizując obowiązki nałożone przez przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 ochronie danych osobowych (RODO), w wykonaniu art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. art. 4 pkt 7) RODO jest Feniks sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu(61-492), ul. Pionierska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy KRS 0000647301, NIP 7773272218, REGON 365870451, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je zarówno na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz poczty elektronicznej, a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania, jak i podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy/umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług na podstawie umowy ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami lub niezbędnym do pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.

Wszelkie wnioski lub żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych (IOD) na adres właściwy dla siedziby Administratora lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@kancelariafeniks.com

Darmowa konsultacja

Przewiń na górę