Klauzula informacyjna

l. Feniks sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Feniks sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pionierska 8, 61-492 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, Wydział IX Gospodarczy KRS 0000647301, NIP 7773272218, REGON 365870451, która stanie się Administratorem tych danych.

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt w formie elektronicznej: biuro@kancelariafeniks.com lub pisemnej: Feniks sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pionierska 8, 61-492 Poznań.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu telefonicznego lub elektronicznego w sprawach związanych z realizacją zamówienia – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

4. Dane osobowe udostępnione będą:

a) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu IT;
b) jeżeli przepisy prawa tego wymagają – organom państwowym.

5. Klient ma prawo: (1) dostępu do danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a Klient potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).

6. W celu skorzystania z uprawnień Klient kontaktuje się z Feniks sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie i bez podawania przyczyny, bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. W przypadku braku podania danych, podjęcie działań może być niemożliwe.

9. Dane osobowe wskazane w umowie, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.